Zajęcia

6:40 – 9:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ze śpiewem, zabawy integracyjne

9:00 – 9:30 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:30 – 12:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach realizowanego programu:
• zajęcia plastyczne, artystyczne
• sensoplastyka
• zajęcia przyrodnicze
• zajęcia muzyczne
• zajęcia sportowe
• zajęcia językowe
• zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
• zajęcia rozwijające zainteresowania

12:00 – 12:30 czynności samoobsługowe, obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12:30 – 14:00 odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

14:00 – 14:30 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku

14:30 – 18:00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zajęcia indywidualne z dzieckiem